هغه سندرغاړې چې جنازه کې يې ۴ ميليونه کسانو ګډون وکړ

هغه سندرغاړې چې جنازه کې يې ۴ ميليونه کسانو ګډون وکړ

تاسو څومره د جنازو په هکله اوريدلي؟ ايا اوريدلي مو دي چې ميليونونه کسان دي د يوه شخص جنازه کې را ټول شي؟

د بشر په تارخ کې يوه له لويو جنازو څخه د مصرۍ سندرغاړې ام کلثوم جنازه وه.

ولې ام کلثوم دومره شهرت او مينوال درلودل دا سمه ده چې هنر علاقمندان لري خو دې زړونه اخيستې وه کله چې کلثوم کنسرت کې هرڅومره وګټلې شتمنه به سوه خو په دوه ساعته يا شپې په تيرولو سره به تر غريبانو اخوا سوه

دې به د کنسرټ ټولې پيسې په شپه کې د مصر په غريبانو وېشلې.

ام کثلوم څلور څلوېښت کاله وړاندې مړه سوه او په جنازه کې تر څلور ميليونه زياتو کسانو برخه اخيستې وه.
t