خوشبختي د اراپوهني له نګاه

خوشبختي د اراپوهني له نګاه

خوشبختي پخپله نه راځي؛

د یوې دایمي خوشبختۍ له اړتیا ده چي انسان خپله تلاش وکړي.

غلط فکرونه له ذهنه وباسئ؛

حواس مو مغلوب کړئ؛

خپله علاقمندي وپېژنئ؛

په یاد وساتئ☝️ انسانان خود به خود نه سي خوشبخته کېدای؛
هڅه وکړئ؛

کوښښ وکړئ؛

او بیا هم کوښښ وکړئ…

آلبرت اِلیس

ژباړن ن. رښتینی
t