غــــــزل/قنداغا عاصم

غــــــزل/قنداغا عاصم

ستاسې په څیر په غیرو سر شم چې په امن شمه ؟.
خه نو اسلام پریږدم کافـــــر شم چې په امن شمه ؟.

د خدای کـورونو جوماتونو کې چاودنې کــــــیږې
روان په لـــــــورې د مندر شم چې په امن شمه ؟.

دا فیصله به مې وجــــــدان راســــــره ونه منـې
چې له هیــواده مې بهر شم چـــــــې په امن شمه .

له شر پسندو سره ژوند دومـــــره تنګ کړی یمه
مــــــــــرګه زه وایمه چې درشم چې په امن شمه .

په جـنـګ میــینــو قــندآغا(عاصــم) ته ووایــــــئ
په کــــــــــومه لاره برابر شم چې په امن شمه ؟.غزل، په امن شمه
t