د کابل او لندن توپیر!!

د کابل او لندن توپیر!!

م،شفیقی

فیلډ مارشال مونتګمیري د دوهمې نړیوالې جګړې له هغو قوماندانانو څخه ګڼل کېږي چې المان او جاپان یې په ګونډو کړل. دغه انګرېز جنرال چې وروسته د مارشالۍ مقام ته ورسېد په جګړه کې د نبوغ خاوند بلل کېږي. خو چې کله جګړه پایته ورسېده او نوموړی تقاعد شو په کرایي کور کې اوسېدو. وایي چې هر وخت به یې کورونه بدلول او کډه به یې د خره پر شا وه، لامل یې دا ؤ چې نوموړي به ارزانه کورونه لټول چې ګوزاره یې پکې وشي. خو بیا به یې د کور له خاوند سره په څه شي کړپ راغی او کډه به یې بل ځای ته ترې بار کړه.

یو وخت چې ډېر بوډا شو د کډې بارولو توان یې نه درلود نو د بریتانیا صدراعظم ته په دې نیت ورغی چې د یوه کور لپاره یوه نومره ځمکه ورکړي. چې صدراعظم ته ورغی هغه یې د ماڼۍ دروازې ته د درناوي په دود هرکلي ته راغی. ماڼۍ ته یې بوت، پر کرسۍ یې کښېناوه پخپله یې په مخ کې ودرېد درناوی یې پر ځای کړ، بیا یې ترې وغوښتل چې خدمت وایه! مونتګمیري له یوې دوسیې نه یوه پاڼه را و ایستله او صدراعظم ته یې ونیوله. په پاڼه کې یې لیکلي وو: ما یو عمر د لویې برتانیې خدمت کړی، د جګړې او کارنامو یادونه یې کړې وه، وروسته یې لیکلي وو چې زه کور نه لرم، بوډا شوی یم د کرایي کورونو وس او د کډې بارولو توان نه لرم، که چېرته کومه ټوټه ځمکه را کړې دا به مې د یو عمر خدمت بدله وي او زه به پکې آرام وم.

د بریتانیا صدراعظم په ډېر ادب ځواب ورکړ: تاسو ته د خدمت پر مهال حکومت تنخواه پر خپل وخت درکړې، چې څومره مو حق ؤ هغه درته ادا شوی دی. د بریتانیا پر حکومت ستاسو کوم پور نه دی پاتې، او زه د بریتانیا د صدراعظم په توګه دا واک نه لرم چې تاسو ته د دولت له ځمکې یوه ټوټه در وبښم! مارشال مونتګمیري موسکی شو، له ځایه جګ شو مقام ته یې سلامي ووهله او بېرته را ستون شو.

زه چې د کابل شا وخوا غرونه ګورم چې ټول غصب شوي او د قوم او خېل په نامه د سرکار په زرګونو جریبه ځمکې بښل شوې دي. شنې ساحې، د ښوونځیو او روغتونونو چاپېریال د شېرپور په څېر تاریخي کلاوې ونډې ونډې شوې، پر دې فکر کوم یاران به خدای ته څه ځواب وایي؟

واک او حکومتي مقام خو امانت دی چې د ولس د سر، مال او عزت ساتنه به کوي، انګریزی صدراعظم د واک پاس ساتي او د یوې سترې جګړې فاتح مارشال ته د یوې نومرې ځمکې جرئت نشي کولای، خو زموږ یارانو د ولس شریک مال، پارکونه، دښتې، غونډۍ او غرونه ټول چور کړل پر خپلو قومي او ګوندي یارانو یې ووېشل. د چور او قانون تر منځ همدومره واټن دی لکه نن چې د کابل او لندن تر منځ دی.
t