دالله جل جلا له امر 

دالله جل جلا له امر 

—————————–
یوې غریبي ښځي په فسبوک کې دخلګو څخه د مرستې غوښتنه وکړه.

یوه بې ایمان سړي یې ادرس پیدا کړ او وې غوښتل چې په نومړي ښځي باندي یو امتحان وکړي.

خپل منشي ته یې وویل : ولاړسه څه اندازه خوراکي توکي دهغي غریبي ښځي و کور ته ور وړه او کله چې هغه پوښتنه درڅخه وکړي چې دا کار چا وکړ، نو ته ورته ووایه : چې دا کار دشیطان دی!؟

کله چې منشي دغریبي ښځي کور ته غذایي توکي ور وړه ښځي هم واخستل او دکومي پوښتنې پرته یې توکي وخپل کورته یې داخل کړه مګر منشي پوښتنه وکړه ایا ته پوهېږې چې دا کار چا وکړ ؟

ښځي وویل: مهمه نه ده چې پوه سم ځکه کله چې دخدای امر وسي نو شیطان هم مطیع او فرمان منوونکی سي.

سبحان الله دیوه مومن / مومنې ایمان باید داسي قوي وي.

محمد داود امیري
t