شیطان رشوت نه اخلي

شیطان رشوت نه اخلي

امام غزالي رحمه الله فرمايي چي شیطان زموږ داسي دښمن دی چي کله هم رشوت نه قبلوي.

 پاته دښمنان داسي وي، که هغوی ته هدیه، تحفه یا رشوت ورکړل شي نو نرم شي او مخالفت پریږدي او که یې چاپلوسي (د درواغو ستاینه) وکړل شي نو هغه هم مني خو شیطان هغه دښمن دی چي نه خو رشوت اخلي او نه چاپلوسي قبلوي.

 څوک هم دا نه شي ویلای چي موږ به یوه ورځ کښینو او چاپلوسي به یې وکړو نو دی به موږ پریږدي، هیڅ کله مو نه پریږدي، ځکه چي دی د ایمان دښمن دی او د ده نظر هر وخت پر دې وي چي څنګه به زه انسان له ایمان څخه محرومه کړم.

(پاشلي ملغرلي: ج۱ص۶۲۱)
t