هغه ناروغي چې سړي ته خوند ورکوي چې ووهل شي

هغه ناروغي چې سړي ته خوند ورکوي چې ووهل شي

د ماسه کيزم ناروغي masochism هغه ناروغي ده چې پرې اخته کس ته خوند ورکوي چې د خپلې معشوقې يا هم نورو جينکيو او ښځمنو لخوا ورټل شي وښکنځل او ووهل شي.

په دې ناروغي اخته کس چې کومه ورځ د خپلې معشوقې او يا هم نورو جينکيو او ښځو لخوا نه وي ښکنځل شوی بيخي مړۍ خوند نه ورکوي.

دا ناروغي په سړيو کې ډېره ليدل کېږي خو خال خال په ښځمنو کې هم موندل شوې ده.

ماسه کيزم د ساديزم سرچپه ناروغي ده په ساديزم اخته کس د نورو له ځورولو خوند اخلي خو په دې ناروغي اخته کس د ځان له ځورونې خوند اخلي..

نور احمد عایلعجیبه ناروغي
t