خپله چې ښه يې ټوله نړۍ ښه ده

خپله چې ښه يې ټوله نړۍ ښه ده

يو څوک د يوازېتوب احساس کوي د ښو ملګرو له نلرلو شکايت کوي علت يې خپل کمزورى اقتصاد او ښه دنده نلرل په ګوته کوي مګر زه دا نه منم دا د کمترۍ احساس دى. زه هم کمزورى اقتصاد لرم.
د کورنۍ سرپرست هم يم که معاش و او دنده وي خو هر څه به وي او چې نه وي هيڅ نشته.
خو اما زه داسې ملګري لرم او همداسې نورو د پيدا کولو کوښښ کوم چې زما همسنګ وي، پخپل لوړ موقف او ښه اقتصاد مغروه نه وي، ملګرتيا ته ژمن وي، درد و غم خوښي او ښادي مو يوه وي 
داسې ملګرو له ملګرتيا ډډه وکړه چې هغوي د ملګرتيا معيار لوړ موقف، ښه دنده او شتمني وي.
ژمن نه وي، راز نه ساتي او ستا نيمګړتياوې نورو ته نه بيانوي، ستا نيمګړتياوې يوازي تاته په ګوته کوي او په اصلاح کولو کې يې مرسته درسره کوي.

کوښښ وکړه داسې ملګري ومومه چې هغه ستا په لېول برابر وي ستا مجبوريتونه پېژني، ستا کمزورى اقتصادي وضعیت په نظر کې نيسي زه له شتمنو ډلې هم ښه ملګري لرم د لوړو موقفونو له ډلې هم ښه ملګري لرم ټول خلک يو شان نه وي، ټول شتمن او د لوړ موقف خاوندان مغروه او کبرجن نه وي په دوي کې ډېر معصوم او مينه ناک خلک شته دى.
دنيا ده دلته هر ډول خلک شتون لري ښه هم ډېر دي بد هم ډېر دي انتخاب ستا په لاس کې که ښه غوره کوې او که بد.
باور وکړه ما په فېسبوک او ټولنیزو رسنیو ملګري پيدا کړي هغوي ښه اقتصاد لري او لوړ موقفونه خو کبرجن او مغروه ندي همداسې له خپل کلي او کار ځاى نېولې تر خپله ښاره ملګري لرم خو څوک چي وپېژنم مغرروه دى کبرجن دى، مطلب اشنا دى د ملګرتيا معيار يې ښه اقتصاد او لوړ موقف دى نو پرېږدم يې.

زه مې پخپلو ملګرو وياړم، زه چې دوي وګورم، دوي سره ناسته وکړم زما ټوله ستړيا ذهني فشار او ټينشن ختم شي.
زه غواړم چې هر وخت دوي زما ترڅنګ او زه د دوي ترڅنګ يم.

زما ملګري دي تل خوښ، شتمن سوکاله او اباده وي.

په درنښت
نظيف الله شينوارى.معلوماتي، ښه ملګرتیا
t