لس شیان زړونه وژني

لس شیان زړونه وژني

له یوه عالم نه پوښتنه وشوه:

دعاوې کوو خو نه قبلیږي؟ هغه ورته وویل: زړونه مړه دي.

 بیا پوښتنه وشوه: څه شی زړه وژني؟ ده ورته وویل: دا لس شیان:

۱: الله مو پيژندلي خو د هغه حق مو نه دی ادا کړئ.

۲: د الله کتاب مو لوستلي خو عمل نه پرې کوئ.

۳: د رسول الله صلی الله علیه وسلم د میني دعوه کوئ خو په سنتو یې عمل نه کوئ.

۴:  د شیطان د دښمني دعوه کوئ خو په کړنو کې ورسره موافق یئ.

۵:  وایئ له جنت سره مینه لرو خو د جنت له پاره ښه عمل نه کوئ.

۶: وایئ له جهنم نه ویرېږو خو هغه کارونه کوئ چې هغه سړی جهنم ته رسوي.

 ۷: تاسو نارې وهئ چې مرګ حق دی خو مرګ ته تیاري نه کوئ.

۸: د خپلو وروڼو په عیبونه اخته یئ خپل عیبونه مو هېر کړي دي.

۹: د الله نعمتونه خورئ خو د هغو حق نه ادا کوئ.

۱۰: خپل مړي ښخوئ خو عبرت نه اخلئ.

استاد عبدالوالي رازقي
t