ټپونه او زخمونه به ددې وروسته د سریښو په وسیله تړل کیږي!

ټپونه او زخمونه به ددې وروسته د سریښو په وسیله تړل کیږي!

ساینس پوهانو د نوي ټکنالوژۍ په مرسته یو اله اختراع کړې چي د سریښو او چسپو په ډول به کار کوي.

 مګر دا سریښ له نورو سره ډېر توپير لري چي ددې په واسطه به ددې وروسته په لوړ حرارت سره ټپونه او زخمونه بندیږي.

 دا اله د بدن د داخلي انساجو لپاره هم په کار وړل کیږي، او ټپونه ډېر ژر رغوي او هیڅ ډول زهري خاصیت هم نلري.

نړۍ ورځ تر بلې مخته روانه ده…

صالح محمد هوتک
t