نه مې له ستوني ځړوي او نه مې ژوند ته پرېږدي / قدرت الله درمان

نه مې له ستوني ځړوي او نه مې ژوند ته پرېږدي / قدرت الله درمان

مغرور جانان، له خوږې ګوتې نه نیولی یمه

دین او ایمان، له خوږې ګوتې نه نیولی یمه

زړه مې په یوه ځي دی په بله، لېونی يې کړمه

زه مې خپل ځان، له خوږې ګوتې نه نیولی یمه

وایي راځم! وایمه نه راځي، کرم او رېبم

یقین ګومان، له خوږې ګوتې نه نیولی یمه

باور په خدای وکړه، همغه یم بدل نه یمه

وخت او مکان، له خوږې ګوتې نه نیولی یمه

د میکدې تر دروازې راشمه، بېرته لاړ شم

دې خپل وجدان، له خوږې ګوتې نه نیولی یمه

نه مې له ستوني ځړوي او نه مې ژوند ته پرېږدي

د زړه درمان له خوږې ګوتې نه نیولی یمه
t