غزل – عرفان الله بيدار

غزل – عرفان الله بيدار

له ستونزو ډکه بیا دې هم کومه
ژونده بې خونده یې قسم کومه

ددعا ګانو مور مې شته شکر دی 
لیونی نه یمه چې غم کومه

د ځناورو نه حيأ راشي چې
یاده چې زه د بني ادم کومه

په ویخه څه خوب کې يې هم نه وينم
مینه د داسې یو صنم کومه

دلته جنګونه په ټوپکو کیږي
او زه ساده یې په قلم کومه

بیداره شنې شوتلې هم راکوم
ورسره څو پاڼې شړشم کومه
t