ښکلا د رنګ او څهرې سره څه اړيکه لري؟ 

ښکلا د رنګ او څهرې سره څه اړيکه لري؟ 

ژباړه: طاهر ابشار

ما ښايست په مسکا کي ليدلی دی، د خبرو په خوږې لهجې کي مي ليدلی دی، په سکون ورکوونکو څو لفظونو کي مي ليدلی دی.

دغه راز مې د زړه له تله لاس په لاس ورکولو کي مي لیدلی دی، په چوپتيا سره د ميني کوونکو په احساساتو کي مي ليدلی دی، د تيروتني ورورسته په معاف کولو کي مي ليدلی دی، د ښځي په صبر کولو کي مي ليدلی دی او د نارينه په قوي حالت (ځوانۍ) کي په لمانځه کي په ژړا کي مي ليدلی دی.

حالات او خیالات بدرنګه کیدای سي ليکن ما په خپل ټول ژوند کي انسان نه دی لیدلی چي بد رنګه وي که هغه نارينه وي که ښځينه
t