زما مېرمن ، ما نه سورۍ لوپټه – هدایت الرحمن ډاډ

زما مېرمن ، ما نه سورۍ لوپټه – هدایت الرحمن ډاډ

زما هيڅ نه مني سور شال غواړي ډولۍ غواړي
زړه مې د نه سړي زوی اوس هم شبوګۍ غواړي

زما مېرمن ، ما نه سورۍ لوپټه پټه ساتي
زما بچي مانه اوس دوه وخته ډوډۍ غواړي

سترګې دې ځار ښه په هنر دې تورې کړې دي او
منځ کې ښې ډکې دي خو غاړو کې لکۍ غواړي

هغه زما کېدی شي ، ولې نه خو شرط يې دادی
ښې ډېرې ځمکې غواړي ، شل لکه روپۍ غواړي

يو لېونۍ په پنجشنبه باندې خيرات ورکوي
يو لېونی په نيمه شپه کې لېونۍ غواړي

ډاډه ! چې دا څومره ساده ده کنه جار يې شم
چې آيسکريم ورته را واخلمه پولۍ غواړيد ډاډ غزل
t