مرګی به غواړو د انسان…

مرګی به غواړو د انسان…

په دې ویاړونو نور په کار شرم دی
پښتنو چوپ شئ، افتخار شرم دی

د منسوخ شوي تلاوت مه غواړه
په ښایسته باندې اقرار شرم دی

په دغو خولو، په دغو زړونو زموږ
دعا ګناه ده، استغفار شرم دی

دلته هغوی تللي تر ویاړه پورې
چې ور پېښ شوی په تکرار شرم دی

مرګی به غواړو د انسان، ثواب دی
خولګۍ به نه غواړو د یار، شرم دی

تر وحشتونو تر ګناه ور ها خوا
په ځینو خلکو باندې وار شرم دی

مسلمانانو سره مه خورئ ګورئ
شئ سره یو لکه کفار، شرم دی
نقیب احمد عزیزيتر وحشتونو ګناه
t