حديث

حديث

رسول الله ﷺ فرمايي.
هره سترګه به د قيامت په ورځ له غمه ژاړي .
پرته له درې ډوله سترګو :

(۱) : هغه سترګه چې د الله تعالی مَحارمو (حرام کړل شويو شيانو) ته له کتلو راګرځېدلې وي .

(۲) : او هغه سترګه چې د الله تعالی په لار (جِهاد) کې ويښه پاتې شوې وي .

(۳) : او هغه سترګه چې له دې څخه د الله تعالی له ويري د مچانو د سرونو په څېر اوښکې راووځي.

( الترغيب والترهيب )
t