د معدې د ټولو مرضونو لپاره یوه مجربه نسخه

د معدې د ټولو مرضونو لپاره یوه مجربه نسخه

که هر چا معده درد پاړسوب یا جوش کوي نو دا ناشنا نسخه استعمال کړۍ اومیدواره یم چې الله جل جلاله به شفا عاجله کامله در په نصیب کړي

اول امروت په چاړه ښه پرې کړۍ بیا ئې ښه وچ کړۍ له وچیدو ورسته ئې ښه میده کړۍ لکه اوړه بیا ئې ۱۵ ورځې

سهار او ماښام یوه یوه کاشوغه له ډوډۍ خوړلو مخکې خورۍ نو لس ورځې بعد به راته دوعا کوۍ او د معدې له تکلیف نه به

الله جل جلاله نجات درکړي او دا نسخه ډیره

تجربه شوې او کامیابه اسانه نسخه

ده د هر چا په توان او وس پوره ده
t