د افغان پیوند نوی غزل

د افغان پیوند نوی غزل

زړه درته څه نه ویل دوکه چې دې کوله؟
څه ضرور د بیا راتلو وعده چې دې کوله

هر ناز به دې وړم د سر په سترګو خو ته هم
هره اشتباه جبرانوه چې دې کوله

حق دې د سوالګرو پشان مه غواړه محبوبې
سترګې ښکته مه نیسه ګیله چې دې کوله

مه دوړوه مالګې مې د زړه په پرهرونو
کور ته خیر دی مه راځه نشه چې دې کوله

بیرته په راتګ دې باوري نه وم پیونده
ځکه خو مې منعه کړې توبه چې دې کوله
t