بیا د محبت لارې…/بشیر پرهر

بیا د محبت لارې…/بشیر پرهر

چوف راباندې واچوه اودم مې که
بیادمحبت لارې ته سم مې که
یو ځلې په برند نظر راوګوره
بت مې که حیران مې که صنم مې که
بیا دشک بتانو نه ډک شوی دی
موسک شه دا ناولی زړه حرم مې که
وخته په بد بو ټې خو کار نلرې
خاښ یمه دګل قلم قلم مې که
بند راباندې واړه دوزخونه که
لوند دجنتې اوښکو په نم مې که
بیا دژوند ګټلې لوبه وبایله
سم له غوسې ډک زهرې لړم مې که
ماته تذکره دکابل جوړه که
یه پرهره خلاصه له تورخم مې کهغزل، پرهر
t