وايم خامک دې په رومال وکړم ، خو نه يي کوم / بلنډۍ بدرۍ

وايم خامک دې په رومال وکړم ، خو نه يي کوم / بلنډۍ بدرۍ

غواړم تمثيل مې د يو خيال وکړم ، خو نه يي کوم

اداکاري يي د کمال وکړم ، خو نه يي کوم

څو وارې دغه اراده مي وي د شوق په زړه کې

چي تماشه دې د زوال وکړم ، خو نه يي کوم

هو د رنځورې بي کسۍ هم راته سترګې پدا

چي ستا راتلو په پار به سوال وکړم ، خو نه يي کوم

هسي نه پريوځي پرې حجرو کې د ژڼکيو سترګې

وايم خامک دې په رومال وکړم ، خو نه يي کوم

ستا د اتڼ د مستۍ زه هم له دې جونو سره

غواړم چې سيل يي له ديوال وکړم ، خو نه يي کوم

څيري ګريوان مې مخ ته داسې پدې تمې راځي

چي يي پوښتنه به دحال وکړم ، خو نه يي کوم
t