تخلیق – عشق حکمت ازادي

تخلیق – عشق حکمت ازادي

څو شېبې دمخه شمشاد تلویزیون سره په ژوندۍ مرکه کې:
تخلیق، نوي څه راوړل دي.

ګل، بلبل، سپوږمۍ، ستوري، سیند، غر…په کراتو کراتو په شعر او نثر کې یاد شوي، ته یې هم یاد کړه، خو په دې شرط چې نوی ګل، بلبل او بل هرڅه، چې یادوئ، نوی یې وي.

هر وګړی یوه استثنا ده، یو وړوکی کیهان دی.

هر وګړی «وکړی» دی؛ خو یو نوی وکړی.

خو دا په وګړي پورې اړه لري، د هغه خپل استعداد او وړتیا ده، چې خپل نویوالی ثابت کړي.

دې کار لپاره باید خپلو دروني تلوسو او کششونو ته پام وکړي. ومومي، چې زړه او دروني حواس یې څه کېدلو ته ور نڅېږي.

بیا نو بايد هغه برخه کې زده کړه وي، کافي اندازه سواد ترلاسه کړي او وروسته په ټوله مینه او انرژۍ لاس په کار شي.

دې کار لپاره یو مینه ګر زړه په کار دی.

د ادب کور په تخلیق ودان دی. که تخلیق نه وي ادب نشته نو تحقیق هم ځای نلري.

په لنډه توګه، تخلیق، مینه او انګېزه او لازم سواد غواړي.

هر هغه څه چې د ادبي- هنري پانګه په توګه پېژنئ، داسې رامنځته شوي.تخلیق، ازادي
t