ځنګل دی – هارون راعون 

ځنګل دی – هارون راعون 

تیاره ده
تورتم دی
عذاب دی

ځنګل دی 
ماران دي
لړمان دي

زړه چاودون دی
نا هیلي ده
خپګان دی

بې کسې ده
بې وسي ده
لاچاري ده

شلیدلی دی
ګرېوان دی
ملنګي ده

ستوري دي
سپوږمۍ ده
تنهايي ده

اوښکې دي
د چا یاد دی
او باران دیځنګل دی، راعون
t