د پخې خښتې ځانګړتياوې 

د پخې خښتې ځانګړتياوې 
– ښه پخه خښته د ګلابي رنګ لرونکې وی.
– ښه پخه خښته د نوې (۹۰) درجې کنجونو درلودونکې وي.
– ښه پخه خښته باید چې سوري ونلري.
– ښه پخه خښته باید اضافي مواد ونلري لکه جغل ،لرګی او داسې نور.

– که چېرې دوه پخې خښتې سره وجنګوو بايد د فلز په شان غږ وکړي او برعکس د خرابې خښتې نماينده ګي کوي. 

په افغانستان کې د مروجې خښتې اندازه(۷ cm X11 cm X23cm ) ده. د لومړۍ درجې خښتی توکي یعنې خاوره یې باید چې ښه وي او له اضافي توکو څخه لکه لرګي، تيږې، جغل څخه پاکه وي. لومړی درجه خښته بايد د هموارې سطحې درلودونکي وي او غاړې یې موازي ،مستقیم ، او کنجونه یې د قایمې زاويې لرونکي وي، درزونه او سوري ونلري منظم حرارت ورکړل شوی وي او کله چې د یو بل سره لګیږي باید چې د فلز په شان غږ وکړي لومړۍ درجه خښته باید چې د ۱۴۰ کیلو ګرامه فی سانتي متر مربع څخه کم مقاومت ونلري او که چېرې د ۲۴ ساعتونو لپاره په اوبو کې کېښودل شي باید چې د خپل وزن څخه ۲۰ فیصده اضافه وزن وانخلي یعنې اوبه جذب نه کړي.

 معلوماتي، انجینري
t