رهبرانو – انور الحق یرغل

رهبرانو – انور الحق یرغل

ولس په غرقېدو دى، جنازې دي رهبرانو!
او ستاسو د بچيو خو مزې دي رهبرانو!

زمونږه چې ترخې دا ورځې شپې دي رهبرانو!
دا ټولې همدا ستاسو ډرامې دي رهبرانو!

يو ډېرې دې وطن کې هديرې دي رهبرانو!
بل ستاسې په کې ښې ډېرې بنګلې دي رهبرانو!

شرمېږئ به؛ دا ټولې درپسې دي رهبرانو!
قران کې چې دا څومره سيپارې دي رهبرانو!

په زړونو شيطانانو، ظالمانو، کافرانو!
خبرې مو له شاتو نه خوږې دي رهبرانو!

پرون چې تاسې څه ويل #يرغل اوس ورته خاندم
چالانې راته ستاسو مسئلې دي رهبرانو!ادب رهبران
t