که، نو!

که، نو!

که خوشحالی غواړی 👈 نو عبادت کوه

که شه صحت غواړی 👈 نو روژه نیسه

که دمخ شایسته غواړی 👈 نودتهجدلمونځ کوه

که دمشکلاتو حل غواړی 👈 نو استغفار وایه

که دژوند او رزق برکت غواړی 👈 نو دورد شریف وایه

که دژوند سکون غواړی 👈 نو قران الکریم هر وخت وایه

که صدقه جاریه غواړی نو شیر یی کړه

سمیه سعید
t