هغه ناروغي چې انسان ځانته د غوا یا غوايي فکر کوي

هغه ناروغي چې انسان ځانته د غوا یا غوايي فکر کوي

يو ډول رواني ګډوډي د Boanthropy په نامه يادېږي ، په دې ذهني ناروغي اخته کس داسې فکر کوي چې غوا يا غوايي دی، په لاسونو او پښو په څلوري حرکت کوي ، واښه خوري او خپل ژوند ته هم لکه غوا او څلوربول ادامه ورکوي.

علاج يی نشته، دا چې بيخي شپه و ورځ نه، خو وخت په وخت دا ډول حرکات کوي او واښه خوري فکر کوي چې خوب ويني. ناروغي لرونکی نور په دماغ کې ښه وي، کار و روزګار کولای شي خو دا زوی مړي فکر بيخي پکې مېخ شوی وي.

نور احمد عایلعجیبه ناروغي
t