افسانه د خپلواکۍ – نظیف الله نظیف

افسانه د خپلواکۍ – نظیف الله نظیف

افسانه د خپلواکۍ
هم شمله د خپلواکۍ
د امان غازي له فکره
کلمه د خپلواکۍ
د عزت او برم هسک څلی
وثیقه د خپلواکۍ
د امان غازي خبره
شوه نعره د خپلواکۍ
د فطرت خوږه سندره
ده نغمه د خپلواکۍ
له درانه خوبه را ويښه
ترانه د خپلواکۍ
د ريښتینو اتلانو
تلوسه د خپلواکۍ
د دې ستر ملت مېړانه
نمونه د خپلواکۍ
د زمري اته ویشتمه
شوه ټپه د خپلواکۍ
د تاریخ څپرکی بدل شو
زمزمه د خپلواکۍ
د نظیف د ضمیر غږ دی
ولوله د خپلواکۍافغانستان خپلواکي
t