غزل – تلاش الماس

غزل – تلاش الماس

ژوند يمه هنر يمه پکار يمه
مرګ يمه پرهر يمه انکار يمه

نه يمه په هغه وخت کې يمه چې
تاسره يم ستا په انتظار يمه

غر يمه ښه لوړ يمه بې روحه يم
سيند يمه روحدار يمه رفتار يمه

ځان په ناممكن ډول ممكن کړمه
نه يم چې پېدا شمه په دار يمه

تل ژوندون په خپلو هڅو ښه کړمه
تل د ناڅاپي چاودنې ښکار يمه

اى! د ملګرتيا احسان دې نه منم
ستا الماس يم هر وختې وزګار يمهتل ژوندون په خپلو هڅو ښه کړمه
t