د انسان هوښیار ذهن کوم دی؟

د انسان هوښیار ذهن کوم دی؟

هوښیار ذهن هغه پوه او ویښ ذهن دی، چې په ورځنیو چارو کې ور څخه ګټه اخیستل کېږي. هوښیار ذهن د موخې درلودونکی، شنونکی، منطقي، انتقادي او واقعیت ته په کتو پرېکړه کوي. دغه ذهن معلومات له سرچینو څخه اخلي، په اړه یې فکر کوي، په ذهن کې یې له شته معلوماتو سره شریکوي او له هغه وروسته پرېکړه کوي. هوښیار ذهن هغه ځای دی، چې یوازې نوي معلومات په کې ذخیره کېږي.
(دینل کاهنمان) په خپل تر ټولو ډېر خرڅ شوي کتاب (تفکر سریع و آرام) کې لیکي، تاسو په دوه ډوله له خپل هوښیار ذهن څخه ګټه اخلی. لومړی ډول یې تېز(سریع) تفکر دی، چې دې ته ذاتي تفکر هم وایي. تېز ذهن داسې دی لکه په ډېرو ترافیکوکې د موټر چلول، چې ډېر کله سملاسي پرېکړې او عمل ته اړتیا لري. له دې ډول ذهن څخه تر ډېره په ورځنیو چارو کې ګټه اخیستل کېږي. تاسو له دې ذهن څخه د ورځنیو چارو لپاره لکه ټلیفوني اړیکې ته ځواب ورکول، ایمېل ځوابول او مخامخ خبرې کولو کې ګټه اخلي.

حمیدالله حمیديروغتيا هر اړخيز او معلوماتي
t