رهبران روزل! رفیع الله ستانکزی

رهبران روزل! رفیع الله ستانکزی

ارګ یو کار پيل کړی دی، چې د کابل د ښوونځيو ماشومان په نوبت سره ارګ ته وربلي او هلته یې په ټولو ځایونو ګرځوي، دا یو ستر نوښت دی او له مسؤلینو مننه کوم، چې دا لړۍ یې پيل کړې ده، ځکه په دې وخت کې ماشوم ته ارګ ورښوول او هغوی ته دا ویل، چې ته هم کولای شې، یوه ورځ دلته ولسمشر شې، د ماشوم اعتماد په نفس ډېروي او په راتلونکي ژوند یې ډېر مثبت اغېز ښندي. دا لړۍ دې همداسې دوامداره وي او هڅه دې وشي، چې د ولايتونو ماشومان هم وخت ناوخت راوبلل شي.
تېره ورځ زما عُزیر هم د خپلو ټولګيوالو سره ارګ ته وربلل شوی و او په ټولو ځایونو یې ګرځولی و، بیا ورته د ارګ د تاريخي ارزښت او د ده د هڅونې په پار کتابچې، رنګې، کتاب او پنسلونه ورکړي و، چې ټوله شپه یې موږ ته بیا کور کې ارګ تشریح کاوه او د خوشحالۍ او غرور احساس یې کاوه.

اړوند مطالب
t