غزل – ایمل مړوند

غزل – ایمل مړوند

چې نه په خود نه په نشه کې یمه
زه دا په کومه تماشه کې یمه

مانه زما تپوس کوي لګیا دي
د داسې خلکو محله کې یمه

درسیدلی یمه صبر وکه!
بس څو قدمه فاصله کې یمه

په کې دمې لپاره ستوري راځي
د دنیا دغه شان حصه کې یمه

د مور په قبر باندې سر مې ایښی
پس له مودو نه په دمه کې یمه

ښار کې اوسیږم د لېوانو سره
خدای خبر کومه زمانه کې یمه

ستا د مړوند نښه جیبو کې ګورم
د بنګړیوالو په کوڅه کې یمهښار کې اوسیږم د لېوانو سره
t