سره ټوپۍ! عبدالغفور لېوال

سره ټوپۍ! عبدالغفور لېوال

سره ټوپۍ د انقلاب د څپو نښه
د لوی ولس د ویښتابه د ښکالو نښه
دا خولۍ د مرګ په وړاندې زموږ قیام ده
ارادو کې د بدلون د راتلو نښه
مزارۍ ده، پېښور کې یې جلوې دي
ترمنځ پروت د تور ښامار ماتېدو نښه
د پښتون د ژوندانه خوږه انګۍ ده
د دوښمن په زړه چاودون پریوتو نښه
سره ټوپۍ د تور ښکېلاک د مرګي زیری
په خپل ژوند د میینتوب د وږمو نښه
شنه سارا کې د غاټولو لښکر راغی
که ښکاره شوه د زلمو د ټوپو نښه
پر سرونو د سر هسکیو ښو ځوانانو
د ملالو جینکو د ټپو نښه
t