د نارینه وو د غوصې کولو علت د روانشناسي له مخي

د نارینه وو د غوصې کولو علت د روانشناسي له مخي

د روانشناسي له مخي، انسانان د دې لپاره غوصه کوي چي د نورو توجه او مهرباني لاسته راوړي، په خاصه توګه بیا نارینه چي د کوچنیوالي څخه غوصه کول خپل د ناآرامۍ د ښودلو وسیله ګڼي.

د نارینه وو غوصه کول ځیني لاملونه لري چي عبارت دي له:

نارینه کېدای سي په یوه شېبه کي خپل د کوچنیوالي په څېر چلند وکړي او په غوصه سي، د دې لپاره چي د خپل شاوخوا افرادو مینه او مهرباني ترلاسه کړي.

ځیني وخت نارینه د یوازي والي د احساس له کبله غوصه کوي او غواړي په دې توګه نور دوی ته غوږ ونیسي او د مشکل په حل کي مرسته ورسره وکړي.

ځیني وخت بیا د دې لپاره غوصه کوي چي نور افراد دوی ته دا احساس ورکړي چي د دوی په ژوند کي ډېر ارزښت لري.

او یا هم د دې لپاره په غوصه کېږي چي څه یې غوښتل ترلاسه یې نه کړل.

د دې لپاره چي ټوله ورځ په کار مصروفه وي او کور ته په راتګ هم د دوی د آرامتیا چاپېریال ورته برابر نه وي، نو غوصه کوي.

ژباړه: عایشه عزیزيليکني او ژباړي هر اړخيز او معلوماتي
t