د سمندر سندرې – مصطفی سالک

د سمندر سندرې – مصطفی سالک

******
نه، نه، داسې نه ده، بېخي داسې نه ده. منطق او برهان درواغ وايي. شته دى څوك چې وجود يې زما سكون لوټي، زه يې حس كوم او تل يې حس كوم.

هغه لمر په وړانګو او د سپوږمۍ په بېړۍ كې ګرځي. هغه هلته دى چې مرغلرې د ګوهر نطفه اخلي. هغه د سمندر سندرې راوړي او د شنو بنګړيو د شرنګ په څېر يې زما د خوب پر جزيرو شيندي، زه يې حس كوم او تل يې حس كوم.

هغه د هيليو د بچيو په څيو څيو، د نهنګانو په سترګو او د شاهين په وزرو كې دى، زه يې حس كوم او تل يې حس كوم.

زما خبرې بې دليله دي. خو رښتيا وايم، هغه د تارونو په نغمو د بنګړيو په شرنګ او د شفق په رنګ كې دى. زه يې حس كوم او تل يې حس كوم. منطق او برهان درواغ وايي.
شته دى څوك چې په هېڅ پيمانه كې نه راځي، زه يې حس كوم او تل يې حس كوم.
******سمندر، سالک
t