په منځ پاتې مذبذب

په منځ پاتې مذبذب

ظفرګل نومیده، په لیسه کې مې ټولګیوال و. هماغه د لیسې دوره کې یې ډير دیني کتابونه لوستي و او په واړه ځان غټ ملا و.

کانکور کې دواړه ادبیاتو پوهنځي ته کامیاب شو او پیل مو کړ. لیلیه کې د خپلې خونې پر چپرکټ غځیدلی وم او د رحمان بابا دیوان مې مطالعه کوه.

ظفرګل، ته ادبیاتو چندان خوند نه ورکاوه. بیا یې امتحان ورکړی و او زراعت ته بریالی شوی و. د مشورې په پار راغی او ویل یې: اوس حیران یم، ادبیات ولولم که زراعت؟

ما ویل خیر دی، د رحمان بابا دیوان به پرانیزو چې څه مشوره درکوي. غوسه شو او ویل یې: دیوانونه چاته مشوره نشي ورکولای. ما ویل خیر یو تمرین خو به وکړو. د تایید سر یې وخوځاوه. دیوان مې پرانیست او په دې بیت مو نظر پریوت:

نه هورې شوې، نه دلې شوې
په منځ پاتې مذبذب
او له دې سره مې ښه په کړس خندا وکړه. سړی حیران شو، څو ورځې وروسته یې پوهنتون پریښود او بیا رانه نا درکه شو. نپوهیږم چې زارعت یې ولوست او که د بابا خبره مذبذبه پاتې شو.

په کانکور کې بریالیو ګلانو!
ډير چورت مه وهئ، کومې پوهنځۍ ته چې بریالي شوي یئ، بسم الله کړئ. او یا دومره چمتووالی ونیسئ چې بل ځل د خپلې خوښې پوهنځي ته راشئ.
ښه چانس!

نعمان دوستد کانکور امتحان
t