د AB ویني ګروپ لرونکو اشخاصو خصوصیات

د AB ویني ګروپ لرونکو اشخاصو خصوصیات

د AB ویني لرونکي ګروپ اشخاص کولای سو خاص ترینه اشخاص یاد کړو. د دغه ویني ګروپ لرونکي اشخاص هم پر نفس اعتماد لري او هم بېره لري، هم جرئت لري او هم شرمناکه دي. په بې اهمیته پېښو خپل ځانونه نه ناآرامه کوي.

مثبتي ځانګړتیاوي یې:

منطقي دي.

صادقه دي.

د عدالت غوښتني حس لري.

ډېر پرهېزګاره او سیاست لرونکي دي.

ډېر اخلاقي دي.

حساس دي.

لوړ تمرکز لري.

د اعتماد وړ دي.

د ټولو دوستان دي.

احتیاطي دي.

احساساتي نه دي.

وخت پېژندونکي دي، نه د تېر په اړه فکر کوي اونه د لېري آیندې په اړه فکر کوي.

منفي خصوصیات یې.

تصمیم نه سي نیولای.

پېژندل یې سخت دي.

خلاقیت ګره نه دي.

ثابت قدمه نه دي.

نیوکه کوونکي دي.

وفاداره نه دي.

بخښنه او هېرول نه لري.

کمه انرژي لري.

د غوصې په وخت کي خطرناکه دي.

نه غواړي چي یواځي واوسي.

ژباړه: عایشه عزیزيليکني او ژباړي معلوماتي
t