په انسانانو کي د وسواس علامې

په انسانانو کي د وسواس علامې

د هغه کارونو په تکراري ډول ترسره کول چي یو یا دوه ځلي کول یې کفایت کوي.

د ځینو کارونو په ترسره کولو کي شک درلودل د مثال په ډول: د اطاق د دروازې په بندولو، د څراغ یا ګاز په بندولو کي شک کول.

په لمانځه کي د نیت، صحیح تلفظ، رکوع او سجدې په تعداد کي شک کول.

بې ځایه بېره د جامو، ناپاکۍ یا حوادثو په اړه درلودل.

په ځینو کړنو ځان مجبور ګڼل چي ضرورت یې نه وي لکه: پر عادي خبره قسم کول چي د قسم ضرورت نه وي.

په داسي کارونو ځان مشغوله کول چي هیڅ فایده ونه لري لکه: په خپلو وريښتانو، جامو، د لاس په ګوتو لوبي کول.

د ځان سره منفي فکرونه یا بد ګماني کول لکه: داسي نه وي چي د کورنۍ کوم غړی مو وفات سي، د خوني دېوال چپه نه سي، زلزله نه سي.

د کور د شیانو د حد څخه ډېره ساتنه کول، د خرابوالي یا غلا د بېري، چي هیڅ ضرورت یې نه وي.

په کور کي د شیانو په پاکوالي سربېره بیا هم وسواس درلودل چي ناپاکه دي.

ژباړه: عایشه عزیزيروغتيا ليکني او ژباړي معلوماتي
t