یو کار وکه د واړه محفل سترګې راپسې که / قدرت الله درمان

یو کار وکه د واړه محفل سترګې راپسې که / قدرت الله درمان

 

محفل دی غلی مه کېنه چکچک وکه هلکه

ته ښه سړی! خو یو نیم خوی الک وکه هلکه

 

پخدای که قسم نه کړې په بګوان خو يې کوه

چې ست د سپينې خولې وي لږ يې کلک وکه هلکه

 

منم دلته د مینې اظهار جرم دی ان کفر

ځه خېر دی په خوله مه وایه سترګک وکه هلکه

 

یو کار وکه د واړه محفل سترګې راپسې

که

په ډک محفل کې ما پسې شپېلک وکه هلکه

 

خبرې د ښایسته اسلام اباد مه کړه زورېږم

خبرې په پرهر پرهر اټک وکه هلـــــــــکهآدب او کلتور
t