د اپنډیکس علایم

د اپنډیکس علایم

اپنډیکس یو خالي ټیوب دی، چي د ۱۰ سانتي متره په شاوخوا کي اوږدوالی لري، د کوچني کولمو او غټو کلمو د اتصال په منځ کي د نس د راستې خوا په کښته برخه کي موقیعت لري.

د اپندکس ځيني علایم سته چي په ښکاره کیدو سره یې باید ډاکټر ته مراجعه وکړئ، ځکه په چاودیدلو سره یې کیدای سی د مرګ سبب سي، چي عبارت دي له:

د نس شدید درد: اپنډیکس تر ټولو عامه علامه د ناف څخه راستې خواته د نس په کښته برخه کي د شدید درد پیدا کیدل دي چي شدیدوالۍ یي ساعت په ساعت تغیر کوي.

 د نس د درد تر څنګ د اپنډیکس بله علامه د تهوع حالت یا استفراق کول دي.

د ادرار ډیروالئ: په ځینو اشخاصو کي اپنډیکس د مثانې سره نیژدي قرار لري چي په اپنډیکس د اخته کیدو علامه پکښي په مکرر ډول ادرار کول او سوزاک درلودل وي.

تبه او لرزه: تبه او لړزه په بدن کي د یو ځای د التهابي کیدو څخه رامنځته کیږي، او د اپنډیکس په التهابي کیدو سره د تبي او لړزي سبب کیږي.

ګنګسیت او د سرګرځیدل هم د اپنډیکس د علایمو څخه دي.

ژباړه: عایشه عزیزيروغتيا ليکني او ژباړي معلوماتي
t