د A ګروپ ویني لرونکو اشخاصو شخصیت پېژندنه

د A ګروپ ویني لرونکو اشخاصو شخصیت پېژندنه

د دغه ډول ویني ګروپ درلودونکي اشخاص د نورو اشخاصو په پرتله ډېر د قانون پیروي کوي. ډېر منظمه او په نړۍ کي تر ټولو ډېر زړه سوانده خلک دي. د دغه خلګو لپاره مناسب کارونه وکالت او پولیسي ده چي په ښه توګه یې ترسره کولاس سي.

د A ګروپ ویني لرونکو اشخاصو مثبتي ځانګړتیاوي:

وطن پرسته دي.

صابره دي.

د ښه سلیقې درلودونکي دي.

خوش اخلاقه دي.

وخت پېژندونکي دي.

د باور وړ او راز ساتونکي دي.

مینه ناک دي.

ډېر انصاف کوونکي او عادل دي.

آرام طبیعته دي.

کمال کوونکي دي.

ښه کار کوونکي ثابیتېږي.

ښه کیسه کوونکي او خبري کوونکي دي.

د غوصې په وخت کي ځان کنټرول کولای سي.

د A ګروپ ویني لرونکو اشخاصو منفي خصوصیات:

د حیوانانو په روزنه کي کم استعداده دي.

په کم اهمیته او جذئی موضوعاتو کي جذب کیږي.

ضعیفه رهبران دي.

د ځان په اماده کولو کي ډیر وخت تیروي.

په ډیري اسانۍ نارامه کیږي.

پر نفس د کم اعتماد درلودونکي دي.

د ډیر شرم درلودونکي او کم جرآته دي.

په اهمیت لرونکو مطالبو کي بې احساسه او کم توجه دي.

په یوازي ځان سره خلاقیت ګره نه دي.

د بې تابۍ په وخت کي ډیر تلوار کوي.

ډیر وسواسي دي.

د ډیر سټریس درلودونکي دي.

ژباړه: عایشه عزیزيروغتيا ليکني او ژباړي معلوماتي
t