د O ګروپ ویني لرونکو اشخاصو شخصیت پېژندنه

د O ګروپ ویني لرونکو اشخاصو شخصیت پېژندنه

د دغه ګروپ ویني درلودونکي اشخاص ډیر اجتماعي دي. هغوی د کار شروع کولو څخه وروسته پر شا کیږي نه بلکي کار خلاصوي. پر نفس باندي د ډیر اعتماد درلودنکي دي. هغوی د نورو انسانو په پرتله په اسانۍ کولای سي چي پر ځان فشار یا سټریس کنټرول کي. د فزیکي لحاظه ډیر فعاله دي.

روشن فکره دي.

د نورو د غوښتنو څخه باخبره او ځان خبرونکي دي.

ښه اجتماعي روابط لری.

سالم دي.

واقیعت پیژندونکي دي.

په ورزش کي تکړه دي.

ښه رهبران دي.

عاطفی او مهربانه دي.

په کسب او کار کي تکړه دي.

ښه ذهني تصویر د شیانو په اړه لري.

دردمن نه دي.

وفاداره دي.

ښه تمرکز کونکي دي.

منفي خصوصیات يې

د نورو نظرونو ته ارزښت نه ورکوي.

د مقام په لټه کي وي.

چاپلوس دي.

بې احساسه دي.

بې باوره دي.

وسواسي دي.

په اسانې نه غلي کیږي.

ډیر رقابت کونکي دي.

طمع کونکي دي.

د کوچنیانو په څیر رفتار کوي.

بې باوره او نورو ته لږ ارزښت ورکونکي دي.

ډیر زیات حسد کونکی دي.

په حساس وخت کي د حقیقت ویلو څخه تښتي.

ژباړه: عایشه عزیزيروغتيا ليکني او ژباړي معلوماتي
t