هغه لاملونه چي په دوبي کي غوماشي تاسو ډېر ناآرامه کوي

هغه لاملونه چي په دوبي کي غوماشي تاسو ډېر ناآرامه کوي

څېړونکو په نویو څېړنو کي موندلي دي چي غوماشي ځینو مسایلو ته ډېره توجه او علاقه لری او هغه اشخاص چي د دوی د علاقي وړ خاصیتونه ولری ډېر یې چیچي، چي هغه خاصیتونه په لاندي ډول دي.

غوماشي د هغه اشخاصو پر شاوخوا چي ډېري اوبه څښي نسبت  تر نورو ډېري جذبېږي.

ورزش یا نور ډول بدني فعالیتونه ترسره کول د لاکتیک اسید د تولید سبب کېږي. دغه ماده چي د انسان په خولو کي موجوده ده د غوماشو د جذب سبب کېږي.

ملاریا غوماشي دوه برابره زیاتي نسبت د حامله دارو ښځو خواته جذب کېږي.

هغه اشخاص چي د O گروپ ویني درلودونکي دي زیاتره د غوماشو د ازار سره مخ وي.

هغه اشخاص چي د تنفس کولو په وخت کي په زیاته اندازه اکسید کاربن منتشروي د غوماشو تر تاثیر لاندي راځي، دا اشخاص کېداي سي امیندواري مېرمني وي.

هغه اشخاص چي مختلف ډوله بکتریاوي يې پر پوست وي، په کمه اندازه د غوماشو د توجه سبب کیږي.

ژباړه: عایشه عزیزيليکني او ژباړي هر اړخيز او معلوماتي
t