مريخ کې ناسا خوګ موندلی

مريخ کې ناسا خوګ موندلی

د مريخ سياره د نورو سيارو غوندي د ځمکې کرې ته ورته چاپيريالي فضا لري، چې د ژونديو موجوداتو د ژوند څرک پکښي ښکاريږي.
په فضا کې چې تر اوسه څه تحقيقونه بشپړ سوي تراوسه ويل سوي چې هيڅ ژوندی موجود د شمسي نظام په شاو خوا کې ژوند نه دی کړی.
۵۶کلن استوو مارتين چې د فضا څخه د سپوږ مکيو د انځورونو او سکن په حال کې وو، پر يوه جالبه او په عين حال کې يې پر يوه حيرانوونکې انځور سترګې ولګیدې چې په تيره څه موده کې له ډيرو ليدل سويو انځورونو څخه شمېرل سوی، دا انځور په واقعي ډول د فضایي کمرو څخه اخيستل سوی.
څرنګه چې دا انځور ګورئ ابي رنګه موجود ښکاريږي چې په لويو نښانو کې خوګ ته ورته دی دا انځور په واقعي ډول له مريخ څخه فضايي کامرو ثبت کړی.
ښاغلي استيو ددې عکسونو په هکله په خپله وروستۍ مرکه کې وويل: ما بيخي ډير ساعتونه د ناسا ددې انځورونو په څيړلو او کتلو تير کړو، خو هيڅ فکر مې نه کاوه چې وکولاي سم چې پکښي خوګ پيدا کړم، پرهمدې حال استيو دا کشف د ناسا يوه څيړونکي ته وړاندې کړی چې هغوی هم د انځور له ليدلو وروسته هيڅ نظر نه دی ورکړیمعلوماتي
t