د پښي اوږد رګ او دردونه (sciatic nerve)

د پښي اوږد رګ او دردونه (sciatic nerve)

د ټولي پښي په اوږدو کي يوه عصبي رشته موقيعت لري چه په لاتين ورته سياتيک sciatic nerve او د خلګو په ساده اصطلاح ورته د زنګون رګ يا کله کله غوايي رګ هم ورته وايي خو په اصل کي خپله دا يوه غټه عصبي رشته ده.
دا غټه عصبي رشته دخاصره لګن څخه شروع کيږي دپښو دشا په برخه کي او دزنګون په اوږدو ادامه لري د پښو دتلي ياد پندي تر برخي پوري رسيږي.
ددي عصبي رستي درد سياتيک درد په نامه هم ياديږي.

چه عموما ددي عصبي رشتي مريضان خپل شکايت داسي بيانوي ((دملا څخه مي درد شروع شي دا درد بيا دزنګون په اوږدو دپښي دشاپه برخه کي تر تلي پوري ادامه لري)). دداسي يوجملي افاده کول دهمدغه سياتيک يا دزنګون دعصبي رشتي څخه بحث کوي.

سببونه يي:
* په ستون فقرات کي دعصبي رشتو د تاواني کيدو څخه کيداسي
* دشکري د ناروغي څخه کيداسي
* دارام مغز دالتهاب څخه کيداسي
* په خاصره لګن کي دهډوکو دخراپ کيدوڅخه کيداسي
* په ورون يا کوناټي کي د غلطي بيچکاري دلګيدو څخه کيداسي
* دبي نظمه حرکت څخه کيداشي

نښي نښاني:
* دزنګون شخ والي او درد
* په زنګون کي بي حسي
* دملا څخه تر تلي پوري درد
* په ناسته کي په ولاړه کي ,په حرکت کي زنګون درد
* دکار کولو په وخت کي چه کار اوږد وخت ونيسي درد ورپيداسي.

تداوي:
* استراحت
* فزيک تمرين دهدايت مطابق
* د درد دواګاني
* ماليشت يا چاپي کول په ملهم سره
ډاکتر عبدالصمد ”نظری“روغتيا معلوماتي
t