د تور رنګ روانشناسي

د تور رنګ روانشناسي

تور رنګ د قدرت، آرامتیا،رسمیت، خپګان، بد ګمانۍ، حفاظت شر، تهدید او راز نښه ده.

تور رنګ ټول نوري طیفونه په ځان کي جذب کوي او په ژوند کي د قدرتمندۍ تاثیر لري چي د ژوند په سختو حالاتو کي هم مل وي.

تور رنګ د خپګان سره اړیکه لري چي انسان نا امیده او د ژوند د خوښیو څخه لیري کوي.

د تور رنګ څخه په جامو کي د انسان د وزن د لږ معلومولو لپاره هم استفاده کیږي او ددې تر څنک د سحر او جادو سره اړیکه لري.

د تور رنګ خوښونکو اشخاصو خصوصیات

په خپل شاوخوا کي د ضرر رسونکو شیانو څخه د ځان ساتنه کوي.

د ځان جذابه ښکاره کولو لپاره د تور رنګ جامو څخه استفاده کوي.

د ژوند په داسي حالت کي دي چي نه غواړي ځان ته خوشحالي ورکړي.

د بیري له کبله خپل احساسات پټ ساتي .

د کارونو په ترسره کولو کي ډیر منظم دي.

ژباړه: عایشه عزیزيد تور رنګ روانشناسي معلوماتي
t