د خوب د کموالي ۵ اغېزې پر پوست باندي

د خوب د کموالي ۵ اغېزې پر پوست باندي

په دې موږ ټوله پوهیږو چي ۸ ساعته خوب کول په شپه کي د بدن په سلامتیا کي مهم رول لري.

د بې خوبۍ له کبله د شکري او د زړه د ناروغیو د رامنځته کیدو تر څنګ پر پوست باندي هم ډیري بدي اغیزي لري چي په دې ډول دي.

پر پوستکي د دانو سبب کیږي: د سټریس په وخت کي په بدن کي کورتیزل هورمون ترشح کیږي چي اندازه یي د خوب په وخت کي کمه وي او همدا کمښت یې د پوست په سلامتیا کي مرسته کوي، په داسي حال کي چي د بې خوبۍ په وخت کي ددي هورمون زیات والی پر پوستکي د دانو د پیدا کیدو لامل کیږي.

ددي ترڅنګ د کورتیزل ډیروالی د پوستکي د کلاژن د منځه تلو سبب کیږي چي په نتیجه کي يې ستاسو پوست نازک او ډیر ژر ګونځي او زړیږي.

د خوب کمښت ستاسو د پوست د وچوالی یا خشکی سبب کیږي.

د بدن معافیتي سیسټم مو ضعیفه کوي: د خوب په وخت کي مو بدن آنتي اکسایدونه آزادوي، همدا آنتي اکسایدونه دي چي ستاسو د پوست څخه د ماورأ بنفش وړانګو په وړاندي ساتنه کوي. چي د بې خوبۍ له کبله د ستونزو سره مخ کیږي.

او د خوب د کموالي له کبله مو رنګ مړاوې د سترګو پر شاوخوا مو د تورو حلقو د پیدا کیدو سبب کيږي.

ژباړه: عایشه عزیزيد خوب د کموالي اغېزې روغتيا معلوماتي
t