زمونږ في البدیهه مشاعره

زمونږ في البدیهه مشاعره

خاندي راګوري نه صنم مهرباني کوي

څه د عضب څه د ستم مهرباني کوي

ق.درمان

د زندګۍ درد او عذاب ورڅخه ټول واخلي

څوک چې څوک وژني هغه هم مهرباني کوي

شهاب

جوړ تقدیر هم غواړي چې زه په حود کې اونه وسم

دا څو ماښامه په موسم مهرباني کوي

ق.درمان

ډمه حواهشه زه دې دواړو ته نسکور کړمه

نه مندر راکړې نه حرم مهرباني کوي

شهاب

د دنیا غم دومره ازار کړمه که ورغلمه

په ما به حتما جهنم مهرباني کوي

ق.درمان

داسې یې کلک په خپله غېږه کې نیولی یمه

لکه په زخم چې ملهم مهرباني کوي

شهاب

دا به وي داسې لکه غم د چا په زړه او یا

د ګل په پاڼو به شبنم مهرباني کوي

شهاب

خدای پاماني اخلي زه ژاړم هغه ډاډ راکوي

وایي خفه نشې راځم مهرباني کوي

ق.درمان

شیبه وي روغ ومه خو بله شیبه مرم له درده

حالات دي څه رقم رقم مهرباني کوي.

ق.درمان

خلک مړه کېږي چې ملا مهرباني کوي

خلک ګډيږي چې پرې ډم مهرباني کوي

ق.درمان

په سرنوشت دې مسخرې کېږي زما اولسه

ملا دې وژني په تا ډم مهرباني کوي

نصيراحمد شهاب
t