د حسینه ګل تنها نوی غزل

د حسینه ګل تنها نوی غزل

تا رانه چاپېر کړل دواړه لاس د پېښؤر غوندې
هم دې محبت هم دې احساس د پېښور غوندې

ځائ په ځائ د سپين باران پرې سپينه شيبه شوېده
نن خو مې اغوستئ سپين لباس د پېښور غوندې

خدايه چرته بيا مې څوک ظالم په نخښه نه کړي نن
بيا مې زړه ته راغلو يو وسواس د پېښور غوندې

اوس چې دئ په يو زبېرگي د هر چا غم ته ټينگ نه وي
ډېررر مې چې دا زړه شولو حساس د پېښور غوندې

داسې د حالاتو بټئ سره ده خدايه خېر اوکړې
داسې مې نن زړه کوي بړاس د پېښور غوندې
t