سپین ږیری سړی او ځوانه ښځه!!!

سپین ږیری سړی او ځوانه ښځه!!!

وايي: يوه پاخه سړي چې شناوۍ ږيره يې وه يوه ښايسته ښځه وليده، نو يې ورته وويل: که مېړه او خاوند لرې نو الله دې په هغه کې برکت در کېږدي، او که يې نه لرې نو مې خبر که، ښځې ورته وويل: لکه چې غواړې نکاح را سره وکړې؟ سړي ويل: هو.

ښځې ويل په ما کې يو عيب سته، سړي ويل: هغه عيب دې څه شي دى؟ ښځې ويل: په سر کې مې سپين وېښتان سته، سړي خپل سر وښوراوه او ولاړ لکه دغه عيب يې خښ نه سو.

ښځې ورپسې غږ کړ: او ویې ويل: صبر وکړه په والله زما عمر شلو کلو ته نه دى رسېدلى او ما په خپل سر کې يو سپين وېښته هم نه دى ليدلى، خو زما دا خوښه وه چې په دې دې پوه کړم: چې زما هم په تا کې هغه څه يا هغه شی نه دى خوښ يا مې بد ځنې راځي کوم چې ستا په ما کې نه دى خوښ.

يعنې: که ته زما د سپين سر څخه ځغلې نو دا دې څنګه زړه ته لوېږي چې زما دې ستا سپينه ږيره خوښه وي. مطلب دا چې کله په نورو کې کوم شی پلټې نو لومړۍ خپل ځانته پاملرنه وکړه….

سمیه سعید
t