يو پاچا زوړ شولو اوس بل پکار دی / نجيب عامر

يو پاچا زوړ شولو اوس بل پکار دی / نجيب عامر

یو پاچا زوړ شولو اوس بل پکار دی

د قام پګړۍ له نوی ګل پکار دی

اعتبار ګران دی واړه یو رنګ دي خو

لږ انصافداره غوندې غل پکار دی

چې لار یې بیله وي تړون به څه وي؟

یار مې له ځانه سره مل پکار دی

ضرورتونه د ژوند نور هم شته خو

محبت ټولو نه اول پکار دی

یم تا بعدار په هر قدم د مینې

اور مې د زړه د پاسه بل پکار دی

د زوړ وطن د ابادۍ لپاره

په نوي کس باندې توکل پکار دی

مجنونه شګې په سر ولې بادی

د لیلا سترګو له کجل پکار دی

ګلشن ښایسته دی خو ستایلو له یې

نجیب عامر غوندې بلبل پکار دی
t